BELCHOC_325

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht
U hebt het recht dit contract binnen een maand zonder opgave van redenen op te zeggen.
De herroepingstermijn bedraagt één maand vanaf de datum,

waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien u een of meer goederen heeft besteld in het kader van een uniforme bestelling en deze uniform worden of zullen worden geleverd;
waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of in ontvangst heeft genomen indien u in het kader van een uniforme bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;
waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen, indien u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (BEWIN24 Jean-Pierre Wartique), Weberstr. 12, 30827 Garbsen, telefoonnummer: +49 5131 5021064, faxnummer: +49 5131 5020382, e-mailadres: info@bewin24.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het einde van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de herroeping van dit contract meedeelt, aan ons of aan Weberstr. 12, 30827 Garbsen terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen verstuurt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Gronden voor uitsluiting of annulering
Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten

voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien het zegel ervan na de levering is verwijderd; voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd; voor de levering van geluids- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.

Het modelformulier voor annulering vindt u hier:

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt herroepen, moet u dit formulier invullen en terugsturen).

Aan [hier dienen naam, adres en eventueel faxnummer en e-mailadres van de handelaar te worden ingevuld door de handelaar]:
Ik/wij (*) herroepen de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
Besteld op (*)/ontvangen op (*)
Naam van de consument(en)
Adres van de consument(en)
Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

nl_NL