Algemene voorwaarden met klantinformatie

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna “AV”) van

Maxampere UG (beperkte aansprakelijkheid)
Weberstrasse 12
D-30827 Garbsen,
Tel.: +49 5131 5021064
Fax.: +49 5131 5020382
E-mail: info@happygsm.com

zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna “klant”) met de verkoper sluit met betrekking tot de goederen die door de verkoper in zijn online winkel worden getoond. Het opnemen van de eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van vouchers, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.3 Een consument in de zin van deze voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel, noch zelfstandig zijn. Een ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband die bij het aangaan van een rechtshandeling zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent.

1.4 Het onderwerp van de overeenkomst – afhankelijk van de productbeschrijving van de verkoper – kan de aankoop van goederen zijn door middel van een eenmalige levering of de aankoop van goederen door middel van een permanente levering (hierna “abonnementscontract” genoemd). In het abonnementscontract verbindt de verkoper zich ertoe de contractueel verschuldigde goederen aan de klant te leveren voor de duur van de overeengekomen contractperiode met de contractueel verschuldigde tijdsintervallen.
2) Totstandkoming van het contract

2.1 De productomschrijvingen in de onlineshop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een bindend aanbod van de klant uit te brengen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindende contractaanbieding in voor de goederen in de winkelwagen door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de klant het aanbod ook telefonisch, per fax, per e-mail of per post bij de verkoper indienen.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder
indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware beim Kunden maßgeblich ist, oder
indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert.

Indien er meerdere van de bovengenoemde alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van de bovengenoemde alternatieven het eerst optreedt. De termijn voor het aanvaarden van het aanbod begint op de dag nadat het aanbod door de klant is verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod, met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de contracttekst door de verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. E-mail, fax of brief) naar de klant gestuurd na het plaatsen van zijn bestelling, samen met deze voorwaarden. Bovendien wordt de tekst van het contract gearchiveerd op de website van de verkoper en kan de klant gratis worden opgeroepen via zijn met een wachtwoord beveiligde klantaccount door de bijbehorende inloggegevens in te voeren, op voorwaarde dat de klant een klantenaccount heeft aangemaakt in de online winkel van de verkoper voordat hij zijn bestelling verstuurt.

2.5 Voordat de bestelling bindend wordt ingediend via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer corrigeren als onderdeel van het elektronische bestelproces met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt om het bestelproces te voltooien.

2.6 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.7 Orderverwerking en contact worden meestal uitgevoerd via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor het verwerken van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden die door de verkoper zijn aangesteld om de bestelling te verwerken, worden verzonden, kunnen worden bezorgd.
3) herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben doorgaans een herroepingsrecht.

3.2 Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het annuleringsbeleid van de verkoper.
4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productomschrijving van verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor de overmaking van geld door kredietinstellingen (bijv. Overboekingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. Douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook ontstaan in verband met de geldoverdracht als de levering niet wordt gedaan naar een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsmogelijkheid (en) worden aan de klant gecommuniceerd in de online winkel van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling via bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling direct na totstandkoming van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Bij betaling via een door PayPal aangeboden betalingsmethode, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: “PayPal “), onderhevig aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of – als de klant geen PayPal-account heeft – onder de voorwaarden en voorwaarden voor betalingen zonder een PayPal-account, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.6 Indien voor zover mogelijk wordt gekozen voor SEPA automatische incasso, is het factuurbedrag verschuldigd nadat een SEPA incasso machtiging is afgegeven, maar niet voordat de termijn voor de voorschotinformatie voor betaling is verstreken. De automatische incasso wordt geïnd wanneer de bestelde goederen het magazijn van de verkoper verlaten, maar niet voordat de termijn voor voorafgaande informatie is verstreken. Vooraankondiging is elke mededeling (bv. Factuur, polis, contract) van de verkoper aan de klant die een afschrijving aankondigt door middel van een SEPA-domiciliëring. Als de automatische incasso niet wordt afgelost vanwege onvoldoende saldo op de rekening of het verstrekken van onjuiste bankgegevens of als de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso, hoewel hij hiertoe niet gerechtigd is, moet de klant de kosten dragen die zijn gemaakt door de desbetreffende kredietinstelling indien hij hiervoor verantwoordelijk is. De verkoper behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren als de SEPA automatische incasso als betalingsmethode is geselecteerd en deze betalingsmethode te weigeren als de kredietcontrole negatief is.
5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 De levering van goederen vindt plaats op de verzendroute naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper bepalend.

5.2 Als het transportbedrijf de goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet indien de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die heeft geleid tot de onmogelijkheid van levering of indien hij tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper de dienst een redelijke termijn van tevoren zou hebben aangekondigd. Verder geldt dit niet voor wat betreft de verzendkosten indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. Voor de retourkosten geldt, indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, het bepaalde in de herroepingsinstructies van de verkoper.

5.3 Bij zelfafhaling informeert de verkoper de klant eerst per e-mail dat de door hem bestelde goederen klaar staan om af te halen. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant na overleg met de verkoper de goederen ophalen op het hoofdkantoor van de verkoper. In dat geval worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

5.4 Vouchers worden als volgt aan de klant gegeven:

per Download
postalisch

6) Contractduur en contractbeëindiging voor abonnementscontracten

6.1 Abonnementscontracten worden afgesloten voor onbepaalde tijd, maar in ieder geval voor de minimale looptijd zoals vermeld in de betreffende productbeschrijving in de online shop van de verkoper. Het abonnementscontract kan op elk moment tijdens de minimale looptijd aan het einde van de minimale looptijd en na de minimale looptijd op elk moment worden opgezegd met een opzegtermijn van 14 dagen.

6.2 Het recht op buitengewone beëindiging om een goede reden blijft onaangetast. Er is een belangrijke reden indien van de beëindigende partij niet kan worden verwacht dat hij de contractuele relatie voortzet tot de overeengekomen beëindiging of totdat een opzegtermijn is verstreken, waarbij rekening wordt gehouden met alle omstandigheden van het individuele geval en waarbij de belangen van beide partijen worden afgewogen.

6.3 Opzegging dient schriftelijk of in tekstvorm (bijv. Per e-mail) te geschieden.
7) Eigendomsvoorbehoud

Als de verkoper een voorschot betaalt, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.
8) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

8.1 Als het gekochte artikel defect is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten van toepassing.

8.2 De klant wordt verzocht bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant hier niet aan voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.
9) Bijzondere voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant

9.1 Indien de verkoper volgens de inhoud van de overeenkomst naast de levering van de goederen volgens bepaalde specificaties van de klant de verwerking van de goederen verschuldigd is, dient de klant de ondernemer alle voor de verwerking benodigde inhoud te verstrekken, zoals teksten, afbeeldingen of grafische afbeeldingen in de bestandsindelingen, opmaak en afbeelding gespecificeerd door de operator – en bestandsgroottes die beschikbaar zijn en hem de nodige gebruiksrechten verlenen. De klant is als enige verantwoordelijk voor het verwerven en verwerven van rechten op deze inhoud. De klant verklaart en aanvaardt de verantwoordelijkheid dat hij het recht heeft om de inhoud die aan de verkoper wordt verstrekt, te gebruiken. In het bijzonder zorgt hij ervoor dat er geen rechten van derden worden geschonden, in het bijzonder auteursrechten, handelsmerken en persoonlijke rechten.

9.2 De klant stelt de verkoper vrij van aanspraken van derden die zij tegen de verkoper kunnen doen gelden in verband met een schending van hun rechten door het contractuele gebruik van de inhoud van de klant. De klant draagt ook de redelijke kosten van de noodzakelijke juridische verdediging inclusief alle gerechtelijke en advocaatkosten in het wettelijk bedrag. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In het geval van een claim door een derde is de klant verplicht om de verkoper onmiddellijk, naar waarheid en volledig alle informatie te verstrekken die nodig is voor het onderzoek van de claims en het verweer.

9.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om verwerkingsopdrachten te weigeren als de inhoud die door de klant voor dit doel wordt verstrekt, in strijd is met wettelijke of officiële verboden of in strijd is met het algemeen fatsoen. Dit geldt in het bijzonder voor het aanbieden van ongrondwettelijke, racistische, xenofobe, discriminerende, beledigende, jongeren die de jeugd in gevaar brengen en / of geweld verheerlijken.
10) Inwisselen van cadeaubonnen

10.1 Vouchers die kunnen worden gekocht via de online winkel van de verkoper (hierna “cadeaubonnen” genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper, tenzij anders vermeld in de voucher.

10.2 Cadeaubonnen en het resterende saldo van cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld tegen het einde van het derde jaar na het jaar waarin de tegoedbon is gekocht. Het resterende krediet wordt tot de vervaldatum bijgeschreven op de klant.

10.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Latere facturering is niet mogelijk.

10.4 Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld.

10.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aankoop van andere cadeaubonnen.

10.6 Indien de waarde van de cadeaubon onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te verrekenen.

10.7 Het saldo van een cadeaubon wordt niet in contanten uitbetaald en er wordt geen rente vergoed.

10.8 De cadeaubon is overdraagbaar. De verkoper kan, met vervelende werking, betalingen doen aan de respectievelijke eigenaar die de cadeaubon inwisselt in de online winkel van de verkoper. Dit is niet van toepassing als de verkoper kennis heeft van of grove nalatige onwetendheid heeft over de niet-autorisatie, juridische onbekwaamheid of het ontbreken van autorisatie van de respectieve eigenaar.
11) Toepasselijk recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de partijen, met uitzondering van de wetten op de internationale koop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.
12) Alternatieve geschillenbeslechting

12.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of servicecontracten waarbij een consument is betrokken.

12.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.