Algemene voorwaarden met klantinformatie

1) Reikwijdte

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna “AV”) van

BEWIN24 (Jean Pierre Wartique)
Weberstr. 12
D-30827 Garbsen,
Tel.: +49 5131 5021064
Fax: +49 5131 5020382
E-mail: info@bewin24.com

zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "klant") met de verkoper sluit met betrekking tot de goederen die door de verkoper in zijn online winkel worden gepresenteerd. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hiermee tegengesproken, tenzij iets anders is overeengekomen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten tot levering van waardebonnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.4 Het onderwerp van het contract kan - afhankelijk van de productbeschrijving van de verkoper - zowel de aankoop van goederen door middel van een eenmalige levering als de aankoop van goederen door middel van een permanente levering zijn (hierna "abonnementscontract"). Met het abonnementscontract verbindt de verkoper zich ertoe de contractueel verschuldigde goederen aan de klant te leveren voor de duur van de overeengekomen contractperiode in de contractueel verschuldigde tijdsintervallen.
2) Contractafsluiting

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.

2.2 De klant kan het aanbod doen via het online bestelformulier dat geïntegreerd is in de online shop van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt. Verder kan de klant het aanbod ook per telefoon, fax, e-mail of post aan de verkoper doen.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is, of door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij indien de ontvangst van de goederen door de klant doorslaggevend is of door de klant na het plaatsen van zijn bestelling te vragen te betalen.

Als er meerdere van de bovenstaande alternatieven zijn, komt het contract tot stand op het tijdstip waarop een van de bovenstaande alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper wordt de tekst van het contract door de verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. is verzonden. Bovendien wordt de tekst van het contract op de website van de verkoper gearchiveerd en kan de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde klantaccount door het invoeren van de relevante inloggegevens gratis opvragen, op voorwaarde dat de klant een klantaccount heeft aangemaakt in de de online winkel van de verkoper voordat hij zijn bestelling verzendt.

2.5 Alvorens een bindende bestelling te plaatsen via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie die op het scherm wordt weergegeven zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer in het kader van het elektronische bestelproces met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties corrigeren totdat hij op de knop klikt die het bestelproces beëindigt.

2.6 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.7 Orderverwerking en contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de orderverwerking correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden zijn verzonden om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.
3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben over het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in het herroepingsrecht van de verkoper.
4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant zijn. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor geldovermakingen door banken (bijv. overboekingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met het overmaken van geld als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsoptie(s) worden aan de klant meegedeeld in de online winkel van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Bij betaling via een door PayPal aangeboden betaalmethode wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: “PayPal”) , onder de voorwaarden van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of – als de klant geen PayPal-rekening heeft – onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.6 Indien zoveel mogelijk wordt gekozen voor de betaalmethode SEPA-incasso, is betaling van het factuurbedrag verschuldigd nadat een SEPA-incassomachtiging is afgegeven, maar niet eerder dan na het verstrijken van de termijn voor de voorafgaande informatie. De automatische incasso vindt plaats wanneer de bestelde goederen het magazijn van de verkoper verlaten, maar niet voordat de termijn voor voorafgaande informatie is verstreken. Voormelding (“voormelding”) is elk bericht (bijvoorbeeld factuur, polis, contract) van de verkoper aan de klant dat een afschrijving via SEPA-automatische incasso aankondigt. Als de automatische incasso niet wordt afgeschreven omdat er onvoldoende saldo op de rekening staat of omdat er onjuiste bankgegevens zijn opgegeven, of als de klant bezwaar maakt tegen de afschrijving, hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, moet de klant de kosten dragen die door de betreffende bank worden gemaakt. bank als hij hiervoor verantwoordelijk is. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij het selecteren van de betaalmethode SEPA-automatische incasso een kredietcontrole uit te voeren en deze betaalmethode te weigeren als de kredietcontrole negatief is.
5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Goederen worden geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper doorslaggevend.

5.2 Als het transportbedrijf de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die heeft geleid tot de onmogelijkheid van levering of als hij tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst te accepteren, tenzij de verkoper de dienst hem een redelijke tijd van tevoren had aangekondigd. Verder geldt dit niet voor wat betreft de kosten voor de levering als de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Als de klant het herroepingsrecht effectief uitoefent, is de regeling in het herroepingsrecht van de verkoper van toepassing op de retourkosten.

5.3 In geval van afhaling informeert de verkoper de klant eerst per e-mail dat de door hem bestelde goederen klaar staan om afgehaald te worden. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant na overleg met de verkoper de goederen afhalen op de maatschappelijke zetel van de verkoper. In dit geval worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

5.4 Vouchers worden als volgt aan de klant gegeven:

via download per post

6) Duur en beëindiging van abonnementscontracten

6.1 Abonnementscontracten worden voor onbepaalde tijd gesloten, maar in ieder geval voor de minimale duur die wordt vermeld in de betreffende productbeschrijving in de online shop van de verkoper. Het abonnementscontract kan tijdens de minimale looptijd op ieder moment worden opgezegd aan het einde van de minimale looptijd en na afloop van de minimale looptijd op ieder moment met een opzegtermijn van 14 dagen.

6.2 Het recht op buitengewone beëindiging om gewichtige redenen blijft onaangetast. Er is sprake van een gewichtige reden indien van de opzeggende partij, rekening houdend met alle omstandigheden van het individuele geval en met inachtneming van de belangen van beide partijen, niet kan worden verwacht dat hij de contractuele relatie voortzet tot de overeengekomen opzegging of tot het verstrijken van een opzegtermijn.

6.3 Annuleringen moeten schriftelijk of in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail) worden gedaan.
7) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruit betaalt, behoudt hij het eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.
8) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

8.1 Indien het gekochte artikel gebrekkig is, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

8.2 De klant wordt verzocht bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant hieraan niet voldoet, heeft dit geen enkele invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.
9) Bijzondere voorwaarden voor het verwerken van goederen volgens specifieke klantspecificaties

9.1 Indien de verkoper volgens de inhoud van de overeenkomst niet alleen de levering van goederen maar ook de verwerking van de goederen volgens bepaalde specificaties van de klant verschuldigd is, moet de klant de ondernemer alle voor de verwerking benodigde inhoud zoals teksten , afbeeldingen of afbeeldingen in de bestandsindelingen, opmaak, afbeelding gespecificeerd door de operator - en bestandsgroottes en om hem de nodige gebruiksrechten te verlenen. Alleen de klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen en verwerven van rechten op deze inhoud. De klant verklaart en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het gebruiksrecht van de aan de verkoper verstrekte inhoud. Hij ziet er met name op toe dat er geen rechten van derden worden geschonden, in het bijzonder auteursrechten, merkenrechten en persoonsrechten.

9.2 De klant vrijwaart de verkoper tegen aanspraken van derden die deze tegen hem zouden kunnen doen gelden in verband met een schending van hun rechten door het contractuele gebruik van de inhoud van de klant door de verkoper. De klant neemt ook de redelijke kosten van de noodzakelijke juridische verdediging op zich, inclusief alle gerechts- en advocaatkosten in het wettelijke bedrag. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In geval van een claim door een derde partij is de klant verplicht om de verkoper onverwijld, naar waarheid en volledig alle informatie te verstrekken die nodig is voor het onderzoek van de claims en het verweer.

9.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om verwerkingsopdrachten te weigeren als de door de klant voor dit doel verstrekte inhoud in strijd is met wettelijke of officiële verboden of in strijd is met de goede zeden. Dit geldt in het bijzonder voor het aanbieden van anticonstitutionele, racistische, xenofobe, discriminerende, beledigende, jeugdbedreigende en/of geweldverheerlijkende inhoud.
10) Cadeaubonnen inwisselen

10.1 Vouchers die via de onlineshop van de verkoper kunnen worden gekocht (hierna “cadeaubonnen”) kunnen uitsluitend in de onlineshop van de verkoper worden ingewisseld, tenzij op de voucher anders vermeld staat.

10.2 Cadeaubonnen en resterend saldo op cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar waarin de voucher is gekocht. Het resterende tegoed wordt op de vervaldatum aan de klant gecrediteerd.

10.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

10.4 Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld.

10.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt om Goederen te kopen en kunnen niet worden gebruikt om nog meer Cadeaubonnen te kopen.

10.6 Indien de waarde van de cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

10.7 Het saldo van een cadeaubon wordt niet contant uitbetaald en is ook niet rentedragend.

10.8 De Cadeaubon is overdraagbaar. De verkoper kan met bevrijdende werking betalen aan de betreffende eigenaar die de cadeaubon in de online shop van de verkoper inwisselt. Dit geldt niet als de verkoper kennis heeft van of grove nalatige onwetendheid heeft over de niet-bevoegdheid, de wettelijke onbekwaamheid of het ontbreken van het recht om de respectieve eigenaar te vertegenwoordigen.
11) Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van de wetten op de internationale koop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.
12) Alternatieve geschillenbeslechting

12.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument is betrokken.

12.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentengeschillencommissie.

nl_NL